Các Phím Tắt Sử Dụng Trong Gerber Accumark Pattern Design

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

 phim tat trong gerber accumark

Phím Tắt

Lệnh

Chức Năng

F2 Zoom/Separate Sắp các chi tiết tách rời nhau
F3 Zoom/Full Scale Phóng to đúng tỷ lệ
F4 Zoom/Zoom To Selected Phóng to chi tiết lựa chọn
F7 Zoom/Zoom in Phóng to chi tiết
F8 Zoom/Zoom Out Thu nhỏ chi tiết
Alt + F1 Delete Point Xóa điểm
Alt + F2 Modify Points/ Move Points Di chuyển điểm
Alt + F3 Modify Points/ Align 2 Points Sắp bằng 2 điểm
Alt + F4 Add Poitns Thêm điểm
Alt + F5 Add Notch Thêm dấu bấm
Alt + F6 Add Multiple/Add Drills Thêm dấu khoan
Alt + F7 Add Multiple/Add Drills Dist Thêm dấu khoan cách đều nhau
Alt + F8 Add Multiple/Add Points Line Thêm điểm trên đường
Alt + F9 Add Multiple/Add Points Line Dist Thêm điểm trên đường theo khoảng cách
Alt + F10 Point Intersect Điểm giao nhau
Alt + F11 Moify Points/ Move Smooth Di chuyển điểm làm trơn đường
Alt + F12 Moify Points/ Move Single Point Di chuyển 1 điểm đơn
Alt + S Swap Line Hoán chuyển đường
Alt + R Replace Line Thay thế đường
Alt + J Create/Edit Rules/Edit Delta Tạo soạn sửa bước nhảy mẫu
Alt + K Create/Edit Rules/Create Delta Tạo bước nhảy cỡ
Alt + N Modify Rule/Change Grd Thay đổi luật nhân mẫu
Alt + A Modify Rule/Add Grade Point Thêm điểm nhân mẫu
Alt + B Modify Rule/Copy Table Rule Sao chép bảng quy tắc nhân mẫu
Alt + C Modify Rule/Copy Grade Rule Sao chép luật nhân mẫu
Alt + T Assign Rule Table Gán bảng quy tắc nhân mẫu
Alt + Z Clear Charts Hủy bỏ bảng số đo
Alt + Q Measure/Line Đo chiều dài đường may
Ctrl + F1 Delete Line Xóa đường
Ctrl + F2 Modify Line/Move Line Di chuyển đường
Ctrl + F3 Modify Line/ Move Line Anchor Di chuyển đường chốt
Ctrl + F4 Create Line/ OffsetEven Sao chép đường tịnh tiến song song
Ctrl + F5 Create Line/Copy Line Sao chép đường
Ctrl + F6 Create Line/Offset Uneven Sao chép đường tình tiến không song song
Ctrl + F7 Create Line/Digitized Tạo đường tự do
Ctrl + F8 Modify Line/Clip Cắt tỉa đường
Ctrl + F9 Modify Line/Combine/Merge Gộp các đường
Ctrl + F10 Modify Line/Split Chia tách đường
Ctrl + F11 Modify Line/Make/Move Parallel Di chuyển song song
Ctrl + F12 Modify Line/Flattern Line Segment Làm êm phẳng đường cong
Ctrl + O Open Mở file
Ctrl + S Save Lưu file
Ctrl + P print In nội dung
Ctrl + L Plot Vẽ nội dung file ra máy vẽ Plotter
Ctrl + T Style Discription Mô tả mã hàng
Ctrl + M Style/Piece Manager Quản lý kiểu/chi tiết
Ctrl + Z Edit Khôi phục
Ctrl + Y Redo Trở lại lệnh trước đó
Ctrl + A Select All Chọn tất cả
Ctrl + D Clear All Bỏ chọn tất cả
Ctrl + I Point/ Intermidiate Points Xem các điểm nôi vi
Ctrl + J Point/Grade Rules Hiển thị luật nhân mẫu
Ctrl + B Point/Point Types/Attributes Hiển thị thuộc tính điểm
Ctrl + U Line/Types/Label Xác định đường bởi các nhãn
Ctrl + G Grade/Show All Sizes Hiển thị tất cả các cỡ
Ctrl + E Grade/Show Non-base Size Không hiển thị cỡ gốc
Ctrl + K Grade/ Stack On/Off Tạo điểm xếp chồng
Ctrl + F Grade/F Rotation Xoay lật
Ctrl + H Grade/Clear Nest Xóa bỏ các cỡ lồng nhau
Ctrl + R Refresh Display làm tuơi màn hình
Shift + F1 Delete Piece From Work Area Xóa chi tiết ở vùng làm việc
Shift + F2 Modify Piece/Move Piece Di chuyển chi tiết
Shift + F3 Create Piece/Trace Normal Bóc tách thông thường
Shift + F4 Create Piece/Extract Piece Trích chi tiết
Shift + F5 Modify Piece/Relign Grain/Grade Ref Sắp xếp lại canh sợi
Shift + F6 Create Piece/Rectangle Vẽ hình chữ nhật
Shift + F7 Seam/Define/Add Seam Thêm đường may
Shift + F8 Seam/Swap Sew/Cut Hoán chuyển đường may và đường cắt
Shift + F9 Modify Piece/ Flip Piece Lật chi tiết
Shift + F10 Modify piece/Rotate Piece Xoay chi tiết
Shift + F11 Modify Piece/Use Position Định vị trí đặt chi tiết
Shift + F12 Modify Piece/Set and Rotate/Lock Đặt và quay
Shift + W Modify Piece/Walk Pieces Lăn khớp các đường may
Shift + K Modify Piece/Fold Keep Giữ đừong gặp
Shift + R Add/Remove Seam Hủy đường may