Các Phím Tắt Sử Dụng Trong Gerber Accumark Pattern Design

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1
 Quang Cao Hoang Ngan Gerber

 phim tat trong gerber accumark

Phím Tắt

Lệnh

Chức Năng

F2 Zoom/Separate Sắp các chi tiết tách rời nhau
F3 Zoom/Full Scale Phóng to đúng tỷ lệ
F4 Zoom/Zoom To Selected Phóng to chi tiết lựa chọn
F7 Zoom/Zoom in Phóng to chi tiết
F8 Zoom/Zoom Out Thu nhỏ chi tiết
Alt + F1 Delete Point Xóa điểm
Alt + F2 Modify Points/ Move Points Di chuyển điểm
Alt + F3 Modify Points/ Align 2 Points Sắp bằng 2 điểm
Alt + F4 Add Poitns Thêm điểm
Alt + F5 Add Notch Thêm dấu bấm
Alt + F6 Add Multiple/Add Drills Thêm dấu khoan
Alt + F7 Add Multiple/Add Drills Dist Thêm dấu khoan cách đều nhau
Alt + F8 Add Multiple/Add Points Line Thêm điểm trên đường
Alt + F9 Add Multiple/Add Points Line Dist Thêm điểm trên đường theo khoảng cách
Alt + F10 Point Intersect Điểm giao nhau
Alt + F11 Moify Points/ Move Smooth Di chuyển điểm làm trơn đường
Alt + F12 Moify Points/ Move Single Point Di chuyển 1 điểm đơn
Alt + S Swap Line Hoán chuyển đường
Alt + R Replace Line Thay thế đường
Alt + J Create/Edit Rules/Edit Delta Tạo soạn sửa bước nhảy mẫu
Alt + K Create/Edit Rules/Create Delta Tạo bước nhảy cỡ
Alt + N Modify Rule/Change Grd Thay đổi luật nhân mẫu
Alt + A Modify Rule/Add Grade Point Thêm điểm nhân mẫu
Alt + B Modify Rule/Copy Table Rule Sao chép bảng quy tắc nhân mẫu
Alt + C Modify Rule/Copy Grade Rule Sao chép luật nhân mẫu
Alt + T Assign Rule Table Gán bảng quy tắc nhân mẫu
Alt + Z Clear Charts Hủy bỏ bảng số đo
Alt + Q Measure/Line Đo chiều dài đường may
Ctrl + F1 Delete Line Xóa đường
Ctrl + F2 Modify Line/Move Line Di chuyển đường
Ctrl + F3 Modify Line/ Move Line Anchor Di chuyển đường chốt
Ctrl + F4 Create Line/ OffsetEven Sao chép đường tịnh tiến song song
Ctrl + F5 Create Line/Copy Line Sao chép đường
Ctrl + F6 Create Line/Offset Uneven Sao chép đường tình tiến không song song
Ctrl + F7 Create Line/Digitized Tạo đường tự do
Ctrl + F8 Modify Line/Clip Cắt tỉa đường
Ctrl + F9 Modify Line/Combine/Merge Gộp các đường
Ctrl + F10 Modify Line/Split Chia tách đường
Ctrl + F11 Modify Line/Make/Move Parallel Di chuyển song song
Ctrl + F12 Modify Line/Flattern Line Segment Làm êm phẳng đường cong
Ctrl + O Open Mở file
Ctrl + S Save Lưu file
Ctrl + P print In nội dung
Ctrl + L Plot Vẽ nội dung file ra máy vẽ Plotter
Ctrl + T Style Discription Mô tả mã hàng
Ctrl + M Style/Piece Manager Quản lý kiểu/chi tiết
Ctrl + Z Edit Khôi phục
Ctrl + Y Redo Trở lại lệnh trước đó
Ctrl + A Select All Chọn tất cả
Ctrl + D Clear All Bỏ chọn tất cả
Ctrl + I Point/ Intermidiate Points Xem các điểm nôi vi
Ctrl + J Point/Grade Rules Hiển thị luật nhân mẫu
Ctrl + B Point/Point Types/Attributes Hiển thị thuộc tính điểm
Ctrl + U Line/Types/Label Xác định đường bởi các nhãn
Ctrl + G Grade/Show All Sizes Hiển thị tất cả các cỡ
Ctrl + E Grade/Show Non-base Size Không hiển thị cỡ gốc
Ctrl + K Grade/ Stack On/Off Tạo điểm xếp chồng
Ctrl + F Grade/F Rotation Xoay lật
Ctrl + H Grade/Clear Nest Xóa bỏ các cỡ lồng nhau
Ctrl + R Refresh Display làm tuơi màn hình
Shift + F1 Delete Piece From Work Area Xóa chi tiết ở vùng làm việc
Shift + F2 Modify Piece/Move Piece Di chuyển chi tiết
Shift + F3 Create Piece/Trace Normal Bóc tách thông thường
Shift + F4 Create Piece/Extract Piece Trích chi tiết
Shift + F5 Modify Piece/Relign Grain/Grade Ref Sắp xếp lại canh sợi
Shift + F6 Create Piece/Rectangle Vẽ hình chữ nhật
Shift + F7 Seam/Define/Add Seam Thêm đường may
Shift + F8 Seam/Swap Sew/Cut Hoán chuyển đường may và đường cắt
Shift + F9 Modify Piece/ Flip Piece Lật chi tiết
Shift + F10 Modify piece/Rotate Piece Xoay chi tiết
Shift + F11 Modify Piece/Use Position Định vị trí đặt chi tiết
Shift + F12 Modify Piece/Set and Rotate/Lock Đặt và quay
Shift + W Modify Piece/Walk Pieces Lăn khớp các đường may
Shift + K Modify Piece/Fold Keep Giữ đừong gặp
Shift + R Add/Remove Seam Hủy đường may