in rap trong gemini pattern editor

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao