Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản

I: Cách Đo Quần Tây Nữ Căn Bản

Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản 1

4: Dài quần (Dq): đo từ ngang eo xuống gót chân, độ dài tuỳ ý.
3: Hạ gối (Hg): đo từ ngang eo xuống đến trên đầu gối 5cm.
1: Vòng eo (Ve): đo vừa sát quanh eo.
2: Vòng mông (Vm): đo vừa sát quanh chỗ nở nhất của mông.
5: Rộng ống (Rô): tuỳ ý thích may ống rộng hay ống hẹp.

II: Cách Tính Vải Quần Tây Nữ Căn Bản

  • Vải khổ 0,9m: 2 x (bề dài quần + lưng + lai).
  • Vải khổ 1,2m: dài quần + lưng + lai + 50cm.
  • Vải khổ 1,6cm: dài quần + lưng + lai.

III: Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản

1: Thiết Kế Thân Trước Quần Tây Nữ Căn Bản.
a: Xếp Vải.
-Gấp 2 biên vải trùng nhau, bề trái vải ra ngoài. Biên vải hướng về phía người cắt, vẽ lai quần bên trái, lưng quần bên phải.

b: Cách Vẽ.
AB: dài quần = Dq
AC: hạ đáy = 1/4 Vm + 3cm -> 4cm
AD: hạ gối = Hg

*Vẽ đường chính trung.
-Đường chính trung là đường nằm giữa ngang đáy, ngang gối, ngang ống quần.
CC1: ngang đáy = 1/4 Vm +1/20 Vm.
OC = OC1.
Từ O vē đưòng thẳng song song với AB.
Đường thẳng này gặp đường ngang gối tại O1, gặp đường ngang ống tại O2.

*Vẽ lưng quần.
AA1 = 3cm.
A1A2 = 1/4 Ve.
A2A3 = 1cm.
Vẽ đường lưng quần A1A3.

*Vẽ vòng đáy.
CC1: ngang đáy = 1/4 Vm+1/20 Vm.
CC2 = 1/4 Vm+1cm.
Nối A3C2. A3G = 2/3 A3C2.
Nối C1G. C1H = HG.
Nối HC2. Trên HC2 lấy điểm giữa I.
Vẽ cong vòng đáy thân trước qua các điểm A3, G, I, C1.

*Vẽ ống quần.
01D1 = 01D2 = 1/2 CC1 – 1cm.
O2 B1 = O2B2 = 1/2 Rô – 1cm.
Vẽ nối CD1B1 và C1D2B2.
Đoạn C1D2. CD1 vẽ cong 0,5cm để ống quần không bị gãy.

c: Cách Cắt.
-Lưng quần chừa 1cm.
-Vòng đáy chừa đường may tùy theo kiểu dây kéo.
-Sườn ống, sườn hông chừa 2cm đường may.
-Lai quần chừa 3cm.

Phương Pháp Thiết Kế Quần Tây Nữ Căn Bản 2

2: Thiết Kế Thân Sau Quần Tây Nữ Căn Bản.
a: Cách Vẽ.
Sau khi cắt thân trước thì đặt thân trước lên phần vải vẽ thân sau và lấy dấu các đoạn:
AB: dài quần = AB của thân trước = Dq.
AC: hạ đáy = AC của thân trước + 1cm.
AD: hạ gối = AD của thân trước = Hg.

*Vẽ đường chính trung.
CC1: ngang đáy = (1/4 Vm+1cm) +1/10 Vm.
Trên CC1 lấy điểm giữa O.
Từ O vẽ đường thẳng song song với AB, gặp đường ngang gối tại O1, gặp đưòng ngang ống tại O2.

*Vẽ lưng quần.
Vẽ nối đường bên hông quần CA. Vẽ cong 1cm ở khoảng giữa.
AA1: ngang eo = 1/4 Ve + 3cm ben.
A1A2 = 1,5cm. Vẽ đường lưng quần AA2.

*Vẽ vòng đáy.
CC1: ngang đáy = (1/4 Vm + 1cm) + 1/10 Vm.
CC2 = 1/4 Vm+1cm.
Nối A2C2. Trên A2C2 lấy điểm G.
A2G = 2/3 GC2.
C1H = 4cm. Nối GH. Trên đường GH lấy điểm giữa I.
Nối IC2. Trên đường IC2 lấy điểm giữa J.
Vẽ cong vòng đáy thân sau A2G JHC1.

*Vẽ ống quần.
O1D1 = 01D2 = O1D1 thân trước + 2cm.
02B1 = O2B2 = O2B2 thân trước + 2cm.
Vẽ nối CD1B1 và C1D2B2.
Đoạn C1D2 vẽ cong 1,5cm.

*Vẽ ben quần.
Trên đường lưng quần A A2 lấy điểm K.
AK = KA2.
Vẽ KL // A2C2.
KL: chiều dài ben quần = 10cm.
Vẽ ben quần rộng 3cm ( mỗi bên lấy ra 1,5cm).

b: Cách Cắt.
Cắt 2 thân sau đối nhau.
-Lưng quần chừa 1cm.
-Vòng đáy chừa đường may tại A2 3cm đến C1 còn 1cm.
-Sườn ống, sườn hông chừa 2cm đường may.
-Lai quần chừa 3cm.

IV: Quy Trình May Quần Tây Nữ Căn Bản

1-May ben ở thân sau.
2-May túi ở thân trước (nếu có).
3-May ráp dây kéo ở thân trước.
4-Ráp đường sườn hông quần.
5-May ráp lưng quần: tùy theo kiểu quẩn để cặp nẹp lưng.
6-Ráp sườn ống.
7-Ráp vòng đáy quần từ trước ra sau.
8-Lên lai quần.
9-Thùa khuy, đính nút hoặc kết móc.

4.2/5 - (12 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng

Bình Luận Bài Viết