Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Tiếp tục loạt bài viết Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần 3.

Phần 3 này sẽ giới thiệu chức năng các lệnh trong Menu chi tiết mẫu -> Menu Piece.
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 1

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 2
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 3
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 4
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 5
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 6
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 7
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 8
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 3 9

Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác


Bình Luận Bài Viết