Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Tiếp tục các phần trước, hôm nay mình chia sẽ tiếp Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4.

Phần 4 này mình sẽ giới thiệu chức năng các lệnh trong Menu Nhảy mẫu -> Menu Grade.
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 1

Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 2
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 3
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 4
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 5
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 6
Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4 7

Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác


3 Bình Luận cho “Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4”
  1. Nga
  2. NAM

Bình Luận Bài Viết