Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor

Gemini Pattern Editor có thể đọc được các file rập của Lectra Modaris ở dạng *.VET và *.IBA. Do đó sẽ cần Export rập từ Lectra Modaris sang định dạng *.VET ( bảng thống kê ) và *.IBA ( chi tiết rập ).
Trước tiên sử dụng Lectra Modaris mở bộ rập cần Export cho Gemini.

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 1


Chọn File, chọn Access patchs thay đổi đường dẫn đến folder sẽ lưu các file rập sẽ được Export.
Chọn File, click vào biểu tượng quả trám ở đầu dòng lệnh Export Garment.

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 2


Xuất hiện cửa sổ, các bạn chú ý ở khung Export là các tùy chọn thiết lập các phần chi tiết sẽ được Export như đường may, đường nội vi, canh sợi, dấu bấm… như mình thì mình chọn hết như hình dưới ^_^

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 3


Xong các bạn chọn Close để đóng cửa sổ, chọn File, chọn Export Garment, quá trình Export rập sẽ bắt đầu.

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 4


Sau khi quá trình Export kết thúc thì trong folder các bạn đã chọn để lưu trữ sẽ xuất hiện các tập tin có dạng đuôi là *.IBA, *.VET, *.ALF…

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 5


Mở chương trình Gemini Pattern Editor, chọn Project, chọn Import, chọn Lectra Files

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 6


Bên khung chọn folder, các bạn chọn đến folder chứa các file *.IBA, *.VET đã được Export từ Lectra Modaris. Khung ở giữa mục Lectra file filter chọn IBA, VET hoặc Both thì sẽ xuất hiện danh sách các chi tiết hoặc bảng thống kê rập. Chọn các chi tiết cần sử dụng rồi chọn Accept để kết thúc quá trình Import.

Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 7
Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor 8


Xin mời các bạn xem video toàn bộ quá trình Export rập Lectra Modaris và Import vào chương trình Gemini Pattern Editor.

Đánh Giá Nội Dung Bài Viết

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
One Response cho “Hướng Dẫn Mở Rập Lectra Trong Gemini Pattern Editor”
  1. tohar

Bình Luận Bài Viết