Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design

1.Chọn bảng size cho chi tiết mới tạo – Assign Rule Table (Alt T):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 1

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Assign Rule Table (Alt T) → Chọn các chi tiết mới tạo → phải chuột → OK.
Xuất hiện cửa sổ Assign Rule Table.

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 2

=> Chọn ổ đĩa (Device) → chọn miền (Path) → chọn bảng size → OK → phải chuột → OK.

2.Sao chép bảng size vào chi tiết mới tạo – Copy Size Line:

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 3

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Copy Size Line → Chọn chi tiết đã có bảng size → chọn chi tiết mới tạo → OK → phải chuột → OK.

3.Nhập thông số điểm nhảy Size – Edit Delta (Alt J):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 4

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Create/Edit Rules → Edit Delta → Chọn chi tiết → chọn điểm nhảy Size.
Xuất hiện cửa sổ Edit Grade Point.

Cac Lenh Nhay Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design

→ Clear X : nhập thông số nhảy Size theo trục X.
→ Clear Y : nhập thông số nhảy Size theo trục Y.
→ Next : tới điểm nhảy kế tiếp (theo chiều kim đồng hồ).
→ Previous: tới điểm nhảy trước đó (theo chiều kim đồng hồ).
→ Update: cập nhật các size phía dưới giống thông số nhảy Size đầu tiên.
→ OK→ phải chuột → OK.

4.Hiển thị các Size Show All Size (Ctrl G):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 5

Thao tác: Chọn lệnh chức năng View → Grade → Show All Sizes → Chọn các chi tiết muốn hiển thị các Size → phải chuột → OK.

5.Hiển thị Size cơ bản – Clear Nest (Ctrl H):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 6

Thao tác: Chọn lệnh chức năng View → Grade → Clear Nest.

6.Tạo thêm điểm nhảy Size – Add Grade Point (Alt A):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 7

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Modify Rule → Add Grade Point → Chọn điểm → phải chuột → OK.

7.Thay đổi điểm nhảy Size – Change Grade Rule (Alt N):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 8

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Modify Rule → Change Grd Rule → Chọn điểm → chọn Enable → Nhập -1 vào Grade Rule → OK.

8.Sao chép điểm nhảy Size – Copy Grade Rule (Alt C):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 9

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Modify Rule → Copy Grade Rule → Chọn điểm đã nhảy → Chọn điểm chưa nhảy → phải chuột → OK.

9.Sao chép điểm nhảy Size theo trục X– Copy Grade Rule:

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 10

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Modify Rule → Copy X Rule → Chọn điểm đã nhảy → Chọn điểm chưa nhảy → phải chuột → OK.

10.Sao chép điểm nhảy Size theo trục Y– Copy Grade Rule:

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 11

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Modify Rule → Copy Y Rule → Chọn điểm đã nhảy → Chọn điểm chưa nhảy → phải chuột → OK.

11.Xuất bảng Size – Export Rules:

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 12

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Export Rules → Chọn miền chứa bảng size → nhập tên bảng size → OK.

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 13
Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 14

→ Chọn OK.
→ Chọn điểm nhảy size → phải chuột → OK.

12.Tự động thay đổi tọa độ X – Match Line X (ráp khớp 2 đường: tay trước và tt):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 15

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Creat/Edit Rules → Match Line X.
→ Chọn đường được thay đổi chiều dài (đường tay trước).
→ Chọn điểm tự động thay đổi tọa độ X (điểm bắp tay)
→ Chọn đường (thân áo) so sánh chiều dài.

13.Tự động thay đổi tọa độ Y – Match Line Y (ráp khớp 2 đường: tay trước và tt):

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 16

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Creat/Edit Rules → Match Line Y.
→ Tương tự trên X.

14.Tự động thay đổi tọa độ X cho đường nội vi – Intersection X:

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 17

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Creat/Edit Rules → Intersection X → Chọn điểm thay đổi tọa độ X trên đường nội vi (tự động bắt dính đường nội vi ra đến
chu vi).

15.Tự động thay đổi tọa độ Y cho đường nội vi – Intersection Y:

Các Lệnh Nhảy Size Trong Gerber AccuMark Pattern Design 18

Thao tác: Chọn lệnh chức năng Grade → Creat/Edit Rules → Intersection Y → Chọn điểm thay đổi tọa độ Y trên đường nội vi.

16.Các lệnh đo thông số:

5/5 - (2 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết