Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quang Cao Nhuan Hoang
 quang cao Thinh Vuong
 Quang Cao Twin Brother-1
 Quang Cao Hoang Ngan Gerber

Tiếp tục các phần trước, hôm nay mình chia sẽ tiếp Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4.

Phần 4 này mình sẽ giới thiệu chức năng các lệnh trong Menu Nhảy mẫu -> Menu Grade.

Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác