Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 quang cao Thinh Vuong
 Thu Mua Vo Hop Muc Gia Cao

Tiếp tục các phần trước, hôm nay mình chia sẽ tiếp Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design–Phần 4.

Phần 4 này mình sẽ giới thiệu chức năng các lệnh trong Menu Nhảy mẫu -> Menu Grade.

Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design: Đoàn Hữu Trác