Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design

Trong thời gian tự học Gerber thì mình có sưu tầm được 1 bộ tài liệu khá là thú vị, tài liệu tra cứu chức năng các lệnh trong Gerber Pattern Design. Bao gồm tất cả các lệnh trong các Menu của chương trình Pattern Design. Vì tài liệu khá nhiều trang nên mình sẽ chia ra thành nhiều phần. Bài này sẽ là phần 1.

Phần 1 sẽ nói về chức năng các lệnh trong các Menu File, Menu Edit và Menu View.

1: Chức năng các lệnh trong Menu quản lý dữ liệu -> Menu File.
 photo 1_zpsd0cf79e5.jpg

 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-file_01_zpsd3a0d870.jpg
 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-file_02_zps89a9a29f.jpg

2: Chức năng các lệnh trong Menu soạn thảo -> Menu Edit.
 photo 2_zpse94cc307.jpg
 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-edit_01_zps7bc3feb8.jpg

 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-edit_02_zpsc8fbaf1b.jpg

3: Chức năng các lệnh trong Menu thiết lập giao diện, tùy chọn và quan sát -> Menu View.
 photo 3_zps36e26e25.jpg
 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-view_01_zpsff1cb350.jpg

 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-view_02_zpsb26a72ed.jpg

 photo tracuulenhCobanAccuMarkPatternDesign-menu-view_03_zpsf27af4ec.jpg
Người biên soạn Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design : Đoàn Hữu Trác

4.3/5 - (6 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD
 Quảng Cáo TT Thời Trang Thịnh Vượng
4 Bình Luận cho “Tài Liệu Tra Cứu Chức Năng Các Lệnh Trong Gerber Pattern Design”
  1. hang
  2. hùng
  3. LaoHac_VDK

Bình Luận Bài Viết