Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly

I: Optitex PDS – Nhóm các Lệnh Tạo Pen

Biểu tượng lệnh chức năng tạo Pen Trong Optitex PDS:Optitex PDS Pen
Tạo 2 điểm làm chân Pen, kéo và vẽ Pen.
Click đúp chuột trái vào Pen ta sẽ điều chỉnh một số thông số cho Pen ở tại Properties như sau:

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 1

-Depth: độ sâu của Pen
-Width: độ rộng của Pen
-Overlap: chồng
+None: không chồng.
+Cw: chồng ra bên ngoài.
+Ccw: chồng vào phía bên trong.
-Name: tên của Pen.
-Location: vị trí trục X, vị trí trục Y.
-Equal for all sizes: thực hiện cho tất cả các Size.

Biểu tượng lệnh chức năng tạo Pen bởi các điểm cố định có sẵn:Optitex PDS Pen
Sử dụng lệnh này để tạo ra Pen dựa vào 2 điểm xác định của đường viền trong khi các phần còn lại của đường viền vẫn không thay đổi.
*Lưu Ý: không nên thay đổi độ rộng, hoặc đống Pen tạo ra với công cụ này bằng cửa sổ thuộc tính của Pen. Nếu sự thay đổi là cần thiết, ta sử dụng công cụ “Close Dart by Pivot Points” hoặc “Edit Dart by Pivot Points”.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 2

Các bước thực hiện:
1-Chọn công cụ trên thanh công cụ.
2-Chọn điểm chân Pen dọc theo đường viền bên ngoài(điểm 1).
3-Chọn điểm đỉnh Pen tại vị trí bên trong chi tiết(điểm 2).
4-Chọn điểm cố định đầu tiên trên đường bao quanh. Nhấn Alt để xác định điểm chính xác(điểm 3).
5-Chọn điểm thứ 2 dọc theo đường viền bên ngoài(điểm 4).
6-Kéo chuột để mở Pen, xuất hiện bảng hộp thoại “Create dart by pivot points”.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 3

-Angle: góc giữa đỉnh và chân Pen.
-Distance: khoảng cách giữa đỉnh và chân Pen nằm trên đường viền bao. Khoảng cách này không phải là độ sâu của Pen mới được tạo ra, mà là độ sâu ban đầu, tại thời điểm ta tiến hành chọn điểm đỉnh Pen(tức là tại bước 3).
-Width: độ rộng của Pen.
-Depth: độ sâu của Pen.

Biểu tượng lệnh chức năng Chỉnh Sửa Pen:Optitex PDS
Sử dụng lệnh này để chỉnh sửa lại thông số cho Pen mà không làm thay đổi thông số của các đoạn đường bao chi tiết.
Các bước thực hiện:
1-Chọn công cụ Edit Dart by Pivot Points tool trên thanh công cụ Toolbox.
2– Chọn Pen bằng cách bấm chuột trái vào tâm đỉnh Pen.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 4

3-Chọn điểm đầu tiên của trục dọc theo đường viền (nhấn Alt để định vị trí điểm) chú ý sự lựa chọn các trục điểm là theo chiều kim đồng hồ.
4-Chọn điểm thứ 2 dọc theo trục đường viền.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 5

5-Điền thông số chiều rộng và chiều sâu cho Pen vào bảng hộp thoại

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 6

6-Nhấn OK để kết thúc lệnh.

Biểu tượng lệnh chức năng Đóng Pen:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 7
Sử dụng công vụ này để đóng Pen nhưng không làm thay đổi chi tiết.
1-Chọn Pen bằng cách bấm vào đầu nhọn của Pen.
2-Chọn điểm đầu tiên trên trục dọc theo đường viền (nhấn phím Alt cho các thuộc tính điểm) chú ý sự lựa chọn của các điểm là theo chiều kim đồng hồ.
3-Chọn điểm thứ 2 dọc theo trục đường viền (nhấn phím Alt cho các thuộc tính điểm).

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 8

Biểu tượng lệnh chức năng Cắt Pen:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 9
1-Chọn lệnh chức năng cắt Pen.
2-Chọn Pen.
3-Bấm chuột trái, chỉnh độ cong cho Pen hoặc Cắt Pen.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 10

Biểu tượng lệnh chức năng Tạo Pen hoặc Xoay Một Pen:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 11
Click chuột trái vào 1 điểm và kéo chuột tới vị trí cần vẽ Pen để chọn một trục các điểm. Xuất hiện hộp thoại “Properties” điền thông số cho Pen tại bảng này.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 12

Biểu tượng lệnh chức năng Tạo nhiều Pen cùng một lúc:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 13
Click chuột trái vào một điểm và kéo chuột tới vị trí cần vẽ Pen để chọn một trục các điểm.
Chọn lênh Multiple dart trên thanh công cụ. Xuất hiện bảng hộp thoại.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 14

+Number of darts: Số Pen được tạo ra.
+Set on first point: Chọn Pen thứ nhất tại điểm lựa chọn đầu tiên.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 15

+Set on last point.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 16

+Equal for all sizes: Chiều sâu của Pen bằng nhau cho tất cả các sizes.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 17

+Overlap direction: Hướng.
+Width: Thiết lập độ rộng cho Pen đầu và Pen cuối. Các Pen nằm giữa sẽ được chia theo tỷ lệ.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 18

+Depth: Độ sâu Pen cho Pen đầu và Pen cuối, các Pen nằm giữa sẽ được chia theo tỷ lệ.
+Angle: Thiết lập góc cho Pen đầu và Pen cuối, các Pen nằm giữa sẽ có góc được chia theo tỷ lệ.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 19

Biểu tượng lệnh chức năng Copy Pen:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 20
Biểu tượng lệnh chức năng Dán Pen: Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 21 Chọn điểm hoặc điểm cần dán pen sau đó chọn lệnh.
Biểu tượng lệnh chức năng Đóng Pen:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 22 Chọn Pen cần đóng lại, sau đó chọn lệnh.
Biểu tượng lệnh chức năng Chỉnh Sửa Pen:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 23
1-Chọn lệnh chức năng Fix Dart, xuất hiện cửa sổ Fix Method.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 24

2Move center: di chuyển giữa Pen.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 25

3Make fist edge shorter: điểm dầu tiên ngắn hơn.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 26

4Make second edge longer: điểm thứ 2 dài hơn.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 27

5Make first and second edge average: 2 điểm bằng nhau.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 28

6Fix overlap direction.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 29

II: Optitex PDS – Nhóm các Lệnh Tạo Xếp Ly

Biểu tượng lệnh chức năng tạo Ly:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 30
Tạo Ly qua 2 điểm nằm trên đường bao (tạo độ xòe cho váy).
Mở độ xòe rộng của Ly, độ xòe của Ly có thể được thêm song song hoặc do một trục điểm.
+Click chuột đầu tiên sẽ xác định các điểm được mở.
+Click điểm thứ 2 sẽ nằm trên đường viền.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 31

-Bấm vào điểm bắt đầu và kết thúc của Ly, xuất hiện bảng hộp thoại Insert Fullness Details.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 32

+Distance: Khoảng cách.
+Angle: Góc (góc độ này được tính theo điểm kết thúc).
+Width for parallel shift: Chiều rộng của Ly.

Biểu tượng lệnh chức năng Tạo Xếp Ly Con:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 33
Chọn công cụ Pleat.
Chọn 2 điểm trên đường viền.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 34

Xuất hiện cửa sổ Pleat.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 35

+Style: Kiểu Ly.
+Depth: Độ rộng.
*Variable depth: độ rộng của điểm thứ 2.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 36

*Multiple pleats.
+Number of pleats: số Ly được tạo ra.
+Distance: khoảng cách giữa 2 Ly.
+Variable Distance: độ rộng điểm thứ 2 của Ly.
Sử dụng công cụ này để tạo độ xòe một đầu của Ly.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 37
Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 38

+Counter clockwise open side: chiều mở của Ly.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 39

Biểu tượng lệnh chức năng Tạo Đường Ly:Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 40
Chọn 2 điểm trên đường viễn để vẽ Ly.
Sau khi Ly được tạo ra, muốn thay đổi Ly vào “Properties” của Ly.

Optitex PDS: Các Lệnh Tạo Pen Và Xếp Ly 41

+Name: Tên của Ly.
+Stlyle: Kiểu Ly.
+Depth: Độ sâu của Ly.
+Variable: Độ biến thiên của Ly.
+Variable depth: Độ rộng của điểm thứ 2 của Ly.
+Open: Mở hay đóng Ly.
+Dashed line: Ẩn hiện đường ở giữa Ly.

Chúc Thành Công !

5/5 - (3 bình chọn)

 Quảng Cáo Việt Tiến CAD

Bình Luận Bài Viết