Cài Đặt Bảng Nhập Rập Số Hóa Digitizer Trong Optitex

Bảng nhập rập số hóa Digitizer là thiết bị sử dụng để nhập rập giấy vào phần mềm Optitex PDS.Thiết bị bao gồm chuột nhập dữ liệu và bảng nhập số hóa.Thiết bị có kiểu hình dạng như hình dưới. Ngoài ra còn có thiết bị nhập rập số hóa như: chụp rập PhotoDigitizer, Scan Digitizer…Trên …