Piece Properties Trong Optitex

Piece Properties Trong Optitex sử dụng khi bạn muốn xem hoặc chỉnh sửa thông tin thuộc tính của chi tiết rập.Trong Optitex PDS ngoài Piece Properties còn có Properties Button, Properties Dart, Properties Pleat,Properties Point …Nội dung bài viết này mình chia sẻ Piece Properties Trong Optitex. Để xem thông tin Piece Properties trong Optitex PDS …